Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Zrealizowane projekty / Projekty zrealizowane w latach 2000-2010
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Projekty zrealizowane w latach 2000-2010

 
ROK 2010
 1. "Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy Obywateli po obu stronach granicy Polsko-Litewskiej" realizacja rok 2010 – 2011, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 398.679 zł., z czego dofinansowanie ok. 338.877,12 zł. W ramach realizacji projektu odbędą się spotkania młodzieży po obu stronach granicy; wydanych zostanie 8 numerów Transgranicznego Informatora Kulturalnego; przygotowanych zostanie 8 audycji Radia Internetowego; Szkoła wyposażona zostanie w radiowęzeł, sprzęt komputerowy.

 2. "Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny oraz Rejonu Kowieńskiego", realizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów. Całkowita wartość projektu p stronie partnera polskiego wynosi ok. 166.707,24 zł., w tym dofinansowanie 141.701,16 zł. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały:

- dożynki powiatowe – w dniu 05 września 2010 roku, na których prezentowana była kuchnia lokalna, wyroby rękodzieła ludowego oraz występy lokalnych zespołów ludowych,
- zawody wędkarskie – w dniu 25 września 2010 roku, w których wzięło 31 zawodników, w tym12 z Litwy,
- wydany został album przedstawiający piękno Ziemi Sejneńskiej oraz jej atrakcje i produkty turystyczne w nakładzie 5000 szt.
- wydany został folder przedstawiający atrakcje turystyczne Sejneńszczyzny w nakładzie 4000 szt.,
- wydane zostały gadżety reklamowe: kubki – 1000 szt., torby ekologiczne – 2000 szt., notatniki – 500 szt., breloczki – 500 szt., długopisy – 1000 szt.

 1. "Edukacja bez przeszkód" realizacja: 01.09.2010-30.06.2012, realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 oraz budżetu państwa w wysokości 158.120 zł. Celem realizacji projektu jest wyrównanie poziomu i jakości nauczania języków w LO w Puńsku oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkoły.

 2. "Archimedes", projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sejnach oraz Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 oraz budżetu państwa w wysokości 49.340 zł. Celem realizowanego projektu jest podwyższenie wyników egzaminów z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Zwiększeniu liczby uczniów uczestniczących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wzrost zainteresowania naukowego uczniów,

 3. "Nowe jutro-program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży", realizacja 2010 rok, projekt realizowany jest bezpośrednio przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz budżetu państwa w wysokości 499.524,53 zł. Rezultatami twardymi realizowanego projektu są: 57- liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi; 80 osób usyska zaświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie; 70 - liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji.

 

ROK 2009

1. "Aktywność liderów Powiatu Sejneńskiego drogą do integracji społeczności lokalnej", projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz budżetu państwa w wysokości 40.400 zł. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały: dożynki powiatowe w dniu 06.09.2009r., wydane materiały promocyjne: foldery, torby, kubki, notatniki, długopisy.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny-Berżniki", realizacja 2009-2011, całkowity koszt inwestycji wyniesie 3.800.220,03 zł., w tym dofinansowanie 2.280.131,99 zł., inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1159B od drogi nr 651 Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie", całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.779.551,22 zł., z czego dofinansowanie 2.834.662,94 zł., inwestycja dofinansowana została z ZPORR 2004-2006.

4. "Archimedes", projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sejnach oraz Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 oraz budżetu państwa w wysokości 42.672,43 zł. Celem realizowanego projektu jest podwyższenie wyników egzaminów z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Zwiększeniu liczby uczniów uczestniczących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wzrost zainteresowania naukowego uczniów.

 

ROK 2008

 1. Nowe Jutro-program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się”, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Miał na celu ułatwienie wejścia w dorosłe życie, w szczególności na rynek pracy, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących umiejętności zawodowe. Otrzymane dofinansowanie z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w wysokości 125.658,07 zł.

 2. "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" Incjatywa wspólnotowa EQUAL/2006-2008, projekt realizowany był przez Powiat Suwalski w partnerstwie Powiatu Sejneńskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. W ramach projektu odbyły się indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, grupowe zajęcia edukacyjne dla beneficjentów ostatecznych, grupa wsparcia dla rodzin, wyjazdy integracyjne, połączone z elementami psychoterapii dla beneficjentów ostatecznych i kluczowych członków rodzin beneficjentów. Otrzymane dofinansowanie z Programu EQUAL/EFS w wysokości 69.084,11 zł.

 

ROK 2007

 1. Nowe wyzwania dla młodzieży drogą do przyszłości”, realizowany w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007r., dofinansowany z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w wysokości 62.753,00PLN. Dofinansowanie przeznaczone zostało na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z takich przedmiotów jak: Wiedza o społeczeństwie (ZSTR i ZSO Sejny), warsztaty teatralne, chemia, język polski, biologia, geografia, matematyka, zajęcia sportowo-rekreacyjne w ZSO Sejny.

 

ROK 2006

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda 2006. Wykonano regenerację 5,2 km nawierzchni asfaltowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 222.922,94 PLN, z czego 167.168,20 PLN pochodziło z Programu PHARE 2003.

 2. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 85 uczniów. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 111.758,65 z EFS oraz Budżetu Państwa.

 3. Program stypendialny dla studentów szkół wyższych z terenu Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 15 studentów. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 21.091,69 z EFS oraz Budżetu Państwa.

 

ROK 2005

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1171B Ryżówka –Mikołajewo – Maćkowa Ruda dł. 5.200 mb polegająca na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysem kamiennym oraz emulsją asfaltową. Wykonanoregenerację istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości 5,2 km. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 282.051 PLN z czego 211.512 PLN pochodziło z Narodowego Programu dla Polski 2003, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej BRIPF.

2. Opracowanie trzech dokumentacji projektowych niezbędnych do złożenia wniosku infrastrukturalnego: „Przebudowa dróg powiatowych w celu zintegrowania szlaków komunikacyjnych z Litwą i Białorusią” w ramach INTERREG III A. Dokumentacje projektowe na następujące drogi Powiatowe: Nr 1232B Giby – Rygol; Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa; Nr 1176B Poćkuny – Berżniki. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 113.025,56 PLN z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 84.768,96 PLN z Programu PHARE 2003.

3. Centrum Ratownicze na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy. W ramach realizowanego projektu zakupione zostanie wyposażenie techniczne, łącznościowe, komputerowe do powstałego Centrum Ratownictwa przy Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Starostwo Powiatowe w Sejnach na powyższy projekt otrzymało dofinansowanie w kwocie 100.000 Euro z Programu Phare 2003 Program Współpracy Przygranicznej, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej, Narodowy Program dla Polski 2003 - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych. Celem projektu jest zmniejszenie wielkości i zakresu strat przyrodniczych i materialnych a także tragedii ludzkich powodowanych przez pożary oraz inne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne na terenach przygranicznych powiatu sejneńskiego i sąsiadujących Białorusi oraz Litwy, jak również poprawienie technicznych możliwości prowadzenia akcji ratowniczych. Do skutecznej i profesjonalnej ochrony środowiska niezbędny jest wysokiej jakości sprzęt techniczny. Zwiększa on szybkość i jakość podejmowanych interwencji ratowniczych. Dzięki niemu służby ratownicze powiatu będą mogły komunikować się szybko i bezproblemowo z własnymi odpowiednikami po sąsiedniej stronie granicy, sprawnie wymieniać między sobą informacje w innej jak głos formie, gromadzić i katalogować zagrożenia stale występujące na własnym i sąsiednim terenie, planować prowadzenie działań ratowniczych na dużą skalę z udziałem pomocy sąsiadujących narodów, itd. Tylko nowoczesne systemy wspomagania decyzji oraz zaawansowane technicznie informatyczne bazy danych o występujących zagrożeniach i posiadanym sprzęcie (wielu innych środkach) umożliwią fachowcom zbierającym się podczas zdarzeń o znamionach kryzysu wyciągać trafne wnioski i proponować kierującemu działaniami najlepsze rozwiązania. Zawarte zostały zarówno pomiędzy jednostkami samorządowymi, rządowymi jak i strażą pożarną trzech krajów, porozumienia o współpracy. Jednakże dalsze rozwijanie współpracy i zacieśnianie kontaktów dla dobra lokalnej społeczności i środowiska naturalnego na terenach przygranicznych wymaga już praktycznych działań w kierunku budowy systemów komunikacji i wymiany danych. Umożliwia to tylko realizacja niniejszego projektu. Dopiero na bazie utworzonej w ten sposób infrastruktury można będzie wypracować efektywne metody i formy współdziałania, alarmowania i monitorowania zagrożeń w pasie przygranicznym. Skutkiem tego możliwe będzie sprawne niesienie wzajemnej pomocy w usuwaniu skutków niekorzystnych zdarzeń w pasie przygranicznym i w rejonie przejść granicznych.

4. Współpraca transgraniczna Polski, Białorusi i Litwy w celu ochrony środowiska, ludzi i mienia. W ramach realizacji projektu dokonany zostanie zakup ciężkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Otrzymane dofinansowanie z Programu Phare 2002 Program Współpracy Przygranicznej, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej, Narodowy Program dla Polski 2002- Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych w kwocie 190.000 euro. Celem projektu jest zmniejszenie zakresu strat i tragedii powodowanych przez pożary na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Litwy. Do skutecznej i profesjonalnej ochrony środowiska niezbędny jest wysokiej jakości sprzęt techniczny pozwalający na bezpośrednie i szybkie reagowanie oraz likwidację powstałych zagrożeń. Dzisiejszy rozwój techniki używanej do gaszenia pożarów i innych interwencji ratunkowych daje duże możliwości i pozwala na profesjonalne zabezpieczenie zasobów przyrodniczych, które na tych terenach wykazują niespotykanie niskie wskaźniki zanieczyszczenia. Udział w powyższych akcjach nie może odbywać się sprzętem standardowym a tym bardziej przestarzałym. Lokalne jednostki straży pożarnej wyposażone są w sprzęt o ograniczonych możliwościach natychmiastowego dotarcia do punktów zagrożeń. Wydłuża się przez to czas dotarcia do miejsc i osób wymagających pomocy. Istnieje zdecydowana potrzeba wyposażenia w nowoczesny, o europejskich standardach pojazd ratowniczo - gaśniczy.Na terenach przygranicznych istnieje stała potrzeba bezpośredniej współpracy jednostek straży pożarnych Niezbędne są wszelkiego rodzaju elementy współpracy umożliwiające przeprowadzanie akcji na pasie granicznym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Powstaje potrzeba ścisłej współpracy polsko-białorusko-litewskich jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie dopuszczą do rozprzestrzeniania się pożarów i innych zagrożeń niszczących środowisko naturalne szczególnie w dużych kompleksach leśnych przy pasie granicznym. Dzięki realizacji tego projektu społeczność lokalna po obu stronach granicy uzyska większe bezpieczeństwo w znacznie szybszym dotarciu do miejsca pożaru jednostki straży pożarnej, nowym samochodem mogącym pokonywać trudno dostępny teren. Zarówno dla mieszkańców powiatu sejneńskiego jak i mieszkańców terenu przygranicznego z Białorusią poprzez szybsze dotarcie Straży Pożarnej na miejsce pożaru zmniejszą się straty finansowe ponoszone przez nich, zwiększy się również bezpieczeństwo dla turystów odpoczywających na tym terenie. Pożary występujące w kompleksach leśnych będą już mniejszym zagrożeniem, gdyż ciężki terenowy samochód dotrze na miejsce pożaru, co pozwoli na zmniejszenie strat również w środowisku naturalnym. Utrzymanie walorów przyrodniczych środowiska naturalnego i pięknego krajobrazu jest dla mieszkańców powiatu Sejny i terenów przygranicznych szczególnie ważne, gdyż są one niezbędnym atutem do rozwoju społeczno - gospodarczego tych terenów. Występują tu nadal różnorodne gatunki zwierząt praktycznie już nie spotykane w Europie Zachodniej. Owe zróżnicowanie biologiczne utrzymuje się między innymi dzięki istniejącym zielonym korytarzom wzdłuż granicy umożliwiającym migrację i kontakty między różnymi rodzajami gatunków świata zwierzęcego. Te ekologiczne korytarze to lasy i bagna zajmujące ponad 30 % ogólnej powierzchni powiatu. Dzięki wielorakim funkcjom, jakie spełniają są najcenniejszymi aktywami tych terenów. Podnoszą walory turystyczne zwiększając rozwój turystyki, stwarzają szansę na zatrudnienie ludności przy pozyskiwaniu drewna i zabiegach pielęgnacyjnych, stanowią siłę napędową dla inwestycji w rozwój dróg a nade wszystko przyczyniają się do podniesienia jakości atmosfery i poprawy klimatu w całym regionie. Wiele z istniejących ekologicznych terenów zostało zaliczonych do obszarów chronionych ze względu na zachowanie przyrody w stanie naturalnym. W powiecie sejneńskim są to Wigierski Park Narodowy i 6 rezerwatów przyrody.

5. Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych. Celem projektu była promocja rozwoju gospodarczego poprzez polsko – litewską współpracę transgraniczna oraz wspieranie rozwoju lokalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla regionu pogranicza. Zorganizowano:

 • 2 konferencje na temat zachowania lokalnych tradycji przygotowywania potraw kulinarnych według starych receptur, w konferencjach udział wzięło 90 osób,

 • IV cykle warsztatowe, w których wzięło udział 10 restauratorów i producentów żywności wraz z personelem, pracownicy merytoryczni wnioskodawcy oraz partnerzy, eksperci w ilości ogółem 90,

 • integracyjne zawody wędkarskie, w których wzięło udział 200 osób,

 • widzowie – 100 osób,

 • opracowanie 14 pełnych receptur, technologii produkcji, tła historycznego do wniosku wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych,

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 98.788 PLN, z czego otrzymano dofinansowanie 78.044 PLN z Programu Phare 2003.

1. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 134 uczniów. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 171.936,38 z EFS oraz Budżetu Państwa.

2. Program stypendialny dla studentów szkół wyższych z terenu Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 23 studentów. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 32.448,74 z EFS oraz Budżetu Państwa.

 

ROK 2004

 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1173B Krasnowo-Żłobin-Jeziorki. Wykonano modernizację 1,7 km nawierzchni mineralno-bitumicznej. Całkowity koszt projektu wyniósł 292.673,06 PLN z czego dofinansowanie wyniosło 139.722,11 PLN z Programu SAPARD.

 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary. Wykonano 3,00 km nawierzchni mineralno-bitumicznej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 536.881,12 PLN z czego 254.911,15 dofinansowanych zostało z programu SAPARD.

 3. Modernizacja drogi powiatowe nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki. Wykonano modernizację 2,85 km nawierzchni mineralno-bitumicznej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 550.323,66 PLN z czego 253.148,88 PLN dofinansowanych zostało z programu SAPARD.

 4. Pracująca młodzież - Zrealizowane „twarde” rezultaty projektu:

- Indywidualne Plany Działania - 140 osób
- poradnictwo zawodowe – 140 osób
- pośrednictwo pracy – 140 osób
- szkolenia aktywizacyjne – 140 osób
- staże – 38 osób
- subsydiowanie zatrudnienia – 12 osób
- roboty publiczne – 13 osób
- uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu – 44 osoby

Zrealizowane „miękkie” rezultaty projektu (128 osób):

- uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- nabycie umiejętności interpersonalnych,
- odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
- zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych,
- nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie

Całkowity realizacji projektu wzniósł 14.545, 10, dofinansowanie zostało udzielone przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

 

 1. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 187 uczniów. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 171.936,38 PLN pochodziło z EFS oraz Budżetu Państwa.

 2. Program stypendialny dla studentów szkół wyższych z terenu Powiatu Sejneńskiego. Stypendia otrzymało 22 studentów. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 32.448,74 PLN pochodziło z EFS oraz Budżetu Państwa.

 

ROK 2003

1. Centrum Europejskie. Celem realizowanego projektu było zwiększenie aktywności ludności zamieszkującej tereny przygraniczne poprzez podjęcie działań w zakresie popularyzacji możliwości pozyskania środków pomocowych, konsultacja i pomoc w sporządzaniu wniosków pomocowych oraz organizację
i realizację szkoleń o nowoczesnych metodach organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Powyższe zadania realizować będzie powołane w ramach projektu Centrum Aktywności Obywateli Sejneńszczyzny. W ramach realizowanego projektu podjęte zostaną poniższe działania:
1. Założenie Centrum Aktywności Obywateli Sejneńszczyzny CAOS, którego głównym zadaniem będzie: mi.in. poszukiwanie, gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o dostępnych funduszach przedakcesyjnych oraz w późniejszym etapie funduszach strukturalnych wśród mieszkańców regionu północno-wschodniego,

2. Opracowanie przez zespół specjalistów i konsultantów Centrum Aktywności Obywateli Sejneńszczyzny (w skrócie CAOS) wspólnych programów rozwoju gospodarczego regionów przygranicznych - rejonu łoździeje i powiatu sejneńskiego mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej oraz socjalnej tych obszarów.

3. Wydanie materiałów promujących sejneńszczyznę jako regionu bogatego w cechy umożliwiające jego rozwój (ulotki, prezentacja multimedialna).

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały:

- cykl 10 szkoleń z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych, tj.

1) "Hodowla wierzby krzewiastej oraz jej wykorzystanie dla celów energetycznych" odbyte w dniu 09.03.2004 r.
2) "Pozyskiwanie funduszy strukturalnych jako szansa rozwoju szkół w Zjednoczonej Europie" odbyte w dniu 29.04.2004 r.
3) "Zabiegi agrotechniczne na plantacji wierzby krzewiastej. Wykorzystanie plantacji wierzby do ochrony środowiska naturalnego" odbyte w dniu 01.07.2004 r.
4) "Możliwości dofinansowania działalności rolniczej na terenie powiatu sejneńskiego" w Puńsku odbyte w dniach 05.07.2004r.
5) "Rozwój turystyki szansą rozwoju produktu markowego powiatu sejneńskiego oraz promocji regionu w Zjednoczonej Europie" odbyte w dniu 22.07.2004 r.
6) "Możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących ze środków unijnych
w rozwoju samorządów na przykładzie konkretnych programów unijnych" odbyte w dniu 13.07.2004 r.
7) "Możliwości dofinansowania działalności rolniczej na terenie powiatu sejneńskiego"
w Krasnopolu odbyte w dniach 14.07.2004 r.
8) "Inauguracja Międzynarodowej Asocjacji Przygranicznych Samorządów Nowej Europy" odbyte w dniach 16-18.07.2004 r.
9) "Możliwości dofinansowania działalności rolniczej na terenie powiatu sejneńskiego" w Gibach odbyte w dniach 21.07.2004 r.
10) "Rozwój turystyki szansą rozwoju produktu markowego powiatu sejneńskiego oraz promocji regionu w Zjednoczonej Europie" odbyte w dniu 22.07.2004 r.

- wydanie folderu Ziemia Pogranicza w ilości 2500 szt. przedstawiający małe miasteczka pogranicza Polski, Białorusi i Litwy tj. Puńsk, Smolany, Krasnopol, Giby, Sejny, Berżniki, Żegary, Krasnogruda, Kuciuny, Kalety, Wiejsieje, Łoździeje, Kopciowo. Folder dostępny jest w pięciu wersjach językowych: angielskim, niemieckim, litewskim, francuskim oraz polskim.
- wydanie ulotek (w ilości 5000 egz.) oraz prezentacji multimedialnej (w ilości 1000egz.)
o wykorzystaniu funduszy pomocowych. Opracowany został zestaw ulotek tworzących wraz
z prezentacją multimedialną Program Rozwoju Obszarów Przygranicznych Polski i Litwy
- Analiza zasobów i możliwości podjęcia rewitalizacji społecznej i gospodarczej regionu zawierający zakres materiałów tj.

 • programy pomocowe
 • kultura
 • przedsiębiorczość
 • rolnictwo
 • ekologia
 • turystyka

Starostwo Powiatowe na realizację projektu otrzymało dofinansowanie z Euroregionu Niemen Programu Phare 2001 Program Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego
w kwocie 45.588,09 Euro

2. Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
Projekt obejmował wymianę dwóch kotłów węglowych na jeden kocioł opalany biomasą o mocy 400 kW. Dodatkowo zmodernizowany został system grzewczy, wybudowana została wiata na opał, przeprowadzono docieplenie budynku, remont łazienek i wymianę posadzek. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych. Inwestycja dofinansowana została ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska.

 

ROK 2002
1. Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy. W ramach realizowanego projektu zrealizowane zostały takie działania m.in. jak:

- wydanie albumu Sejneńszczyzna w ilości 2000 szt. przedstawiającego piękno Ziemi Sejneńskiej i folderu Powiat Sejneński w ilości 1000 szt. promującego cały powiat sejneński, w tym również gminy będące partnerem przy realizacji projektu,

- seminarium przeprowadzono w dniu 09 października 2002 r. w Kuklach. Wzięły w nim udział lokalne samorządy z Polski i Litwy oraz podmioty, organizacje, osoby zajmujące się turystyką
i agroturystyką oraz zaproszeni goście. Poruszone zostały tematy dotyczące obecnego stanu turystyki i agroturystyki w Sejnach i w Łoździejach, potencjalne możliwości rozwoju w tych kierunkach oraz szanse i zagrożenia wynikające z transgranicznego rozwoju obszarów transgranicznych. Omówiono przygotowanie istniejących już, lokalnych podmiotów prowadzących działalność turystyczną oraz Centrum Informacji Turystycznej. Jednostką realizującą było Starostwo Powiatowe w Sejnach i Merostwo w Łoździejach.

- Konferencja odbyła się w 25 lutego 2003 r. w Sejnach. Głównymi tematami konferencji było podsumowanie sezonu turystycznego, znaczenie rozwoju powiatu Sejny i rejonu w Łoździejach jako transgranicznego szlaku turystycznego łączącego obszary euroregionalne, możliwości zwiększania turystycznej atrakcyjności obszarów przygranicznych oraz rozwój współpracy mieszkańców obszarów przygranicznych Polski i Litwy poprzez podnoszenie świadomości lokalnego społeczeństwa w sprawach współpracy transgranicznej i integracji europejskiej. Jednostką realizującą było Starostwo Powiatowe w Sejnach i Merostwo w Łoździejach. Ważną korzyścią jak wynikła z realizacji projektu to współpraca i jej rozwój pomiędzy istniejącymi Centrami Informacji Turystycznej i organizacjami zajmującymi się turystyką i agroturystyką. Właściwa promocja obszarów przygranicznych w postaci wspólnych szlaków, publikacji, wydawnictw promujących i reklamujących oba regiony wpłynęła na zwiększenie ich atrakcyjności. Zwiększy się też w letnim sezonie 2003r. ruch turystyczny. Poprzez materiały reklamę i publikacje, promocja rejonów i ich atrakcji dotrze do co najmniej kilku tysięcy potencjalnych turystów z Polski, Litwy i innych krajów, będących pośrednimi beneficjentami projektu. Będzie to istotnym elementem rozwoju gospodarczego aktywnej walki z bezrobociem po obu stronach granicy. Na realizację projektu Starostwo otrzymało dofinansowanie z Programu Phare 2000 Region Morza Bałtyckiego w kwocie 20.403 euro

2. Modernizacja drogi powiatowej Giby – Zelwa. W ramach realizacji projektu wykonano modernizację 3,5 km drogi powiatowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 650.000PLN, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 221.620 PLN z programu SAPARD.

 

ROK 2001
1. Modernizacja drogi nr 748 Krasnowo-Radziucie. W ramach projektu wykonano 3,15 km nawierzchni asfaltowej. Całkowity koszt realizacji projektu to 205.842 tys, z czego dofinansowano 90.570 PLN z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

 

ROK 2000
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 744 Puńsk - Szlinokiemie. Całkowity koszt projektu wyniósł 150.000 zł. z czego 71.000 zł. zostało dofinansowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x