Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Wydziały Starostwa / Wydział Geodezji i Kartografii
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wydział Geodezji i Kartografii

 

Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Powiatowy
ul. 1 Maja 1, tel. 087/ 5173916, fax. 87/ 5162013

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 1 Maja 1, tel. 087/ 5173917, fax. 87/ 5162013

Ewidencja gruntów i budynków
ul. 1 Maja 1, tel. 087/ 5173918, fax. 87/5162013

Gospodarka nieruchomościami
ul. 1 Maja 1, pokój nr 3, tel. 87/ 5173922, fax. 87/ 5162013

e-mail: geodezja@powiat.sejny.pl

 

Wzory dokumentów do pobrania, które można złożyć w Wydziale Geodezji i Kartografii:

1. Wzór arkusza danych ewidencyjnych budynków

2. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3. Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków

4. Zgłoszenie prac geodezyjnych

5. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

6. Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

7. Licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia

8. Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu

9. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postęowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

10. Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

11. Wniosek o zarejestrowanie/ wyrejestrowanie dzierżawy

12. Wniosek anulowanie/ przedłużenie pracy geodezyjnej

13. Wniosek o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków

14. Wniosek o udostęnienie danych ze zbioru danych osobowych

15. Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie spraw w zakresie:

1. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII zajmuje się realizacją zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, tworzeniem i prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tworzeniem i prowadzeniem zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu, prowadzeniem bieżącej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, ochroną gruntów rolnych oraz zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

2. Do zadań Wydziału w zakresie geodezji i kartografii należy:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
b) udostępnianie baz danych: EGiB, GESUT, BDOT500, rejestru cen i wartości nieruchomosci oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2) wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową;
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
5) zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych;
6) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i budowli triangulacyjnych;
8) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
9) żądanie od osób zgłaszających zmiany dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków;
10) przedstawianie do zatwierdzenia organom powiatu corocznych projektów planów oraz sprawozdań z wykonania zadań;
11) organizowanie we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym przetargów i zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

3. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność powiatu;
2) przygotowanie decyzji w sprawie nieodpłatnego obciążania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieodpłatnego obciążania na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność powiatu;
3) przygotowanie dokumentacji w sprawie dokonywania zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego;
4) przygotowanie dokumentacji w sprawie przyjmowania na rzecz Skarbu Państwa zrzeczenia się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
5) gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa;
6) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
7) przygotowanie dokumentacji w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu albo oddawanie ich w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą położonych na tych nieruchomościach budynków i urządzeń, w wyniku przetargu lub w drodze przetargowej;
8) przygotowanie dokumentacji w sprawie żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego;
9) przygotowanie dokumentacji w sprawie sporządzania i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
10) organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste;
11) przygotowanie dokumentacji w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz państwowych lub powiatowych jednostek organizacyjnych;
12) przygotowanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu;
13) przygotowanie decyzji w sprawie orzekania o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi;
14) przygotowanie dokumentacji w sprawie wskazywania nieruchomości, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowych jednostek organizacyjnych lub państwowych osób prawnych;
15) wnioskowanie innego, niż w umowie o oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, terminu jej zagospodarowania oraz obciążanie dodatkowymi opłatami w razie jego niedotrzymania;
16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem za zgodą Wojewody lub Rady, bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 68 ust. 1 pkt. 1 - 7, od ceny ustalonej w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości;
17) prowadzenie spraw dotyczących rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bez przetargowej oraz zabezpieczenie hipotetyczne tych wierzytelności;
18) prowadzenie spraw dotyczących ustalania stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zmiany stawek procentowych opłat rocznych, udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz podwyższenie lub obniżenie bonifikaty dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
19) prowadzenie spraw dotyczących udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego, za który opłata ma być wnoszona;
20) aktualizowanie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
21) przygotowanie decyzji w sprawie wysokości opłat rocznych oraz udzielonych bonifikat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami;
22) przygotowanie decyzji w zakresie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej oraz pozbawienie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami;
23) przygotowanie projektów uchwał w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących mienie powiatowe;
24) aktualizowanie wysokości opłaty rocznej z tytułu zarządu nieruchomości;
25) przygotowanie decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działki gruntu, które przeszły na własność gminy w wyniku podziału nieruchomości;
26) ustalenie odszkodowania za działki gruntu, które zostały wydzielone pod drogi w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, a także za urządzenia, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli odłączyć od nieruchomości oraz za drzewa i krzewy;
27) prowadzenie postępowania w sprawie wywłaszczania nieruchomości;
28) wnioskowanie do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczającego oraz wykreślenie dokonanego wpisu;
29) prowadzenie postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości osobie, która będzie realizowała cel publiczny;
30) prowadzenie postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacyjnej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody;
31) prowadzenie postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa;
32) prowadzenie postępowania w sprawie ograniczania, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
33) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub innego prawa;
34) przygotowanie decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
35) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości w celu ustalenia jej wartości katastralnej;
36) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd posiadaczom nieruchomości Skarbu Państwa, którzy w dniu 5 grudnia 1990 roku nie legitymowali się dokumentami o przekazaniu im tych nieruchomości, wydanymi w formie przewidzianej prawem i nie legitymowali się nimi w dniu 1 stycznia 1998 r.;
37) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej garażu osobie, która wybudowała go przed 5 grudnia 1990 r., na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa;
38) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa;
39) ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu;
40) sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
41) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu, w których strona postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlegający wyłączeniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
42) ustalanie wysokości odszkodowania przy nabywaniu nieruchomości pod drogi, decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do której mają zastosowanie przepisy o gospodarce nieruchomościami.

4. Do zadań Wydziału z zakresu rolnictwa i leśnictwa należy:
1) przygotowanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na wyłączenie z produkcji użytków rolnych;
2) ustalanie obowiązków właścicielowi gruntów w celu przeciwdziałania degradacji gleb przez erozję;
3) prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony;
4) przygotowanie decyzji w sprawie orzekania w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
5) przygotowywanie decyzji w sprawie orzekania w sprawach klasyfikacji gruntów;
6) kontrola na zlecenie Starosty stosowania przepisów ustawy;
7) prowadzenie postępowań wymian gruntów;
8) prowadzenie sprawozdawczości.

5. Do zadań Wydziału należy ponadto:
1) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową;
2) ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
3) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego nadania własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
4) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego nadania na własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się pomieszczenia i lokal przyznane do bezpłatnego z nich korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu;
5) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego nadania na własność działki właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
6) składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych;
7) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
8) ustalanie należności związanej z przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności;
9) zabezpieczenie hipoteczne należności.

6. Do zadań Wydziału z zakresu geologii należy:
1) przygotowywanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3;
2) przygotowywanie koncesji przenoszących koncesje na rzecz innego podmiotu;
3) przygotowywanie decyzji stwierdzających cofnięcie i wygaśniecie koncesji;
4) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin pospolitych oraz spraw związanych z ustalaniem opłat za wydobywanie kopalin z rażacym naruszeniem warunków koncesji;
5) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i projektów robót geologicznych;
6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.
7. Wydział Geodezji i Kartografii zapewnia obsługę administracyjno-biurową Zespołu ds. Koordynacji  (Uzgadniania) Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x